Tunngahuktitiut Nunavut Katitiqhimayunut Nunalaani Avatitjutiliqitjutikhangit Pangnairutikhat (ICSPs) qaritauyaliqitjutikhanun, uvani qunngiakvikhaani taima ihivriugiaqaqtan tamangnik nunangit ICSP-ngit. 

ICSP-ngit atayut nunalaani titiragiikhimayunut naunairutingni taima ilitugitjutiqaqtun aulayunik iglukpaqyuangit tamaini nunalaani taimalu ilitaginahuaqlugit hivunikhaqnut igluiliuknikkut piyauyumayunik.  Tamna ICSP-ngit aulahimayut talvuuna nunalani hivunikhaqnut piumayainutlu ilitagiyauhimayut Hamilaatkut Katimayiini ilauqaqhunilu piqaqluni pitquhiingit, inugaingitlu, maniliuknikkut avatiliqiyikkut;I ihumagiyaunginaqtun aulayut tamangnut nunlaangit igluiliuqnikkut piumayauluaqtunut.