ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ

2008-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᓂᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ (ICSP). ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ  ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐸᖕᓇᐅᓯᐅᕈᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐸᖕᓇᐃᓕᕌᖓᒥ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃᓗ ᓄᑖᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂ.  ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᐊᑐᓗᐊᙱᓐᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐸᖕᓇᐃᓂᖅ ᓲᕐᓗ ᕼᐋᒻᓚᑦᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕆᐊᖃᖕᓂᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᖅᑯᓯᐅᕐᓂᖅ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖕᒪ ᐸᖕᓇᐃᓂᕐᓂᑦ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ.

 

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑐᐊᖅ ᑐᕌᖓᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦᑎᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᓪᓗᓂ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᒋᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖏᓐᓂᑦ . ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ  ᓇᓗᓇᕈᑕᐅᖃᑦᑕᙱᒃᑯᕗᑦ ᑭᓱᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓄ ᐸᖕᓇᐃᓂᕐᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦᑕ ᐱᔪᒪᔭᖏᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᖃᑦᑕᕐᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂ ᕿᓚᒥᐅᓛᒃᑯᑦ, ᐊᑯᓐᓂᕐᓱᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓂᐅᓛᒥᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ.

 

ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓚᐅᕐᐳᖅ ᐸᖕᓇᐃᕙᒌᕈᓯᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᔪᓄᑦ. ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓂᐊᕐᐳᖅ ᓯᕗᒻᒧᐊᒍᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓗᓂ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᓂᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᐸᖏᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐃᓄᒋᐊᓕᖅᐸᓪᓗᐊᔪᓄᑦ, ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᐅᓇᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. 

 

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐅᖅᓱᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᒪᐃᓐᓇᓂ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᓂ ᓄᑖᕈᕆᐊᒃᓴᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᑐᐊᕈᑎᒃ.  ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᓯᒪᕗ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖏᓐᓂᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒥᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᓯᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᓂᑦ ᕼᐋᒻᓚᐃᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ.

 

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᕗᖅ ᐊᒥᓱᒐᓚᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ, ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᕐᐳᖅ ᐊᑯᓂᐊᔪᒥ ᐸᖕᓇᐅᓯᐅᖕᓂᕐᓂᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᕐᖢᓂ ᓄᑖᕈᕆᐊᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᒪᓕᒃᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᑲᑎᕐᓱᐃᕙᒃᐳᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ, ᕼᐋᒻᓚᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐸᖕᓇᐃᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋ.  ᕼᐋᒻᓚᐃᑦ ᓄᓇᓄᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐊᕐᐳᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᙳᐊᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᖕᓇᐅᑏᑦ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓱᖏᐅᑎᔾᔪᑎᒃᓴᒧᑦ ᐸᖕᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕈᑕᐅᓗᑎᒃᓗ ᐊᓯᔾᔨᕐᑐᑦ ᓄᓇᒥᓂ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᓕᕌᖓᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ.